Algemene voorwaarden​​ Struik belasting & administratie​​ te Alkmaar​​ versie 15 januari 2017

 

Algemene voorwaarden

 

A. Algemeen

 

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van de werkzaamheden;

 • Opdrachtnemer:​​ Struik belasting & administratie​​ gevestigd aan de​​ Oudegracht 249,​​ 1811 CG,​​ Alkmaar;

 • Werkzaamheden: alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die door opdrachtnemer uit anderen hoofde wordt verricht. Het voorgaande geldt in de ruimste zin van het woord en omvat in ieder geval de werkzaamheden zoals in de​​ afspraakbevestiging​​ e-mail, waarin deze​​ algemene voorwaarden​​ zijn opgenomen als bijlage, zijn vermeld.​​ 

 • Bescheiden: alle door opdrachtgever aan opdrachtnemer ter beschikking gestelde stukken of gegevensdragers, alsmede alle in het kader van de opdracht door opdrachtnemer vervaardigde stukken of gegevensdragers.

 

B. Toepasselijkheid

 

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden die de opdrachtnemer​​ uitvoert in het kader van de door de opdrachtgever verleende opdracht.

 • Aan de algemene voorwaarden van de opdrachtgever komt voor de met opdrachtnemer aangegane overeenkomsten slechts werking toe voor zover deze niet in strijd zijn me de onderhavige voorwaarden. Bij twijfel over de vraag of zodanige strijdigheid aanwezig is, prevaleren de algemene voorwaarden van opdrachtnemer.

 

C. Aanvang en duur van de overeenkomst

 

 • De overeenkomst komt eerst tot stand​​ en vangt aan​​ op het moment dat de opdrachtgever een e-mail van de opdrachtnemer, met bevestiging van de overeengekomen werkzaamheden, heeft ontvangen.​​ Indien opdrachtgever niet over e-mail beschikt vangt de opdracht aan op het moment dat opdrachtgever en opdrachtnemer dit mondeling overeen zijn gekomen.

 • Het staat partijen vrij de totstandkoming van de overeenkomst met andere middelen te bewijzen.

 • De overeenkomst wordt aangegaan voor de periode die noodzakelijk is om de specifiek overeen gekomen werkzaamheden uit te voeren.

 

D.​​ Gegevens opdrachtgever

 

 • Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke opdrachtnemer overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking van opdrachtnemer te stellen.

 • Opdrachtnemer heeft het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment dat opdrachtgever aan de in het vorige lid genoemde verplichting heeft voldaan.

 • Indien en voor zover opdrachtgever zulks verzoekt worden de ter beschikking gestelde bescheiden, behoudens het bepaalde onder N, voor rekening en risico van opdrachtgever geretourneerd.

 • Opdrachtnemer mag het door opdrachtgever opgegeven adres als zodanig blijven beschouwen totdat hem schriftelijk een nieuw adres is medegedeeld.

 • Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door hem verstrekte gegevens en bescheiden.

 

E. Uitvoering opdracht

 

 • Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop de verleende opdracht wordt uitgevoerd.

 • Opdrachtnemer voert de opdracht uit in overeenstemming met de toepasselijke gedrags- en beroepsregels.

 • Indien de werkzaamheden er toe strekken een bepaald (financieel) eindresultaat te bewerkstelligen, wordt niet gegarandeerd dat dit beoogde eindresultaat werkelijk wordt bereikt.

 • Indien door opdrachtnemer of door opdrachtnemer ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de opdrachtnemer, of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.​​ 

 

F. Geheimhouding en exclusiviteit

 

 • Opdrachtnemer is, behoudens de verplichtingen tot openbaarmaking van bepaalde gegevens die de wet hem oplegt, waaronder mede begrepen de Wet melding ongebruikelijke transacties en andere nationale of internationale regelgeving met vergelijkbare strekking, verplicht tot geheimhouding tegenover derde die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken, tenzij en voor zover opdrachtgever en opdrachtnemer van deze geheimhoudingsplicht heeft ontheven. Deze geheimhouding betreft alle informatie van vertrouwelijke aard die hem door opdrachtgever ter beschikking is gesteld en de door verwerking daarvan gekregen resultaten.

 • Uitgezonderd het bepaalde in het vorige lid, is opdrachtnemer niet gerechtigd de informatie die hem door opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden tot​​ een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen.

 

G. Intellectuele eigendom

 

 • Het is opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder begrepen computerprogramma´s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten en andere geestesproducten al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.

 • Het is opdrachtgever niet toegestaan die producten aan derden ter hand te stellen, anders dan ter inwinning van een deskundig advies omtrent de werkzaamheden van opdrachtnemer.

 

H. Overmacht

 

 • Indien opdrachtnemer zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen tengevolge van een hem niet toerekenbare oorzaak worden die verplichtingen opgeschort tot op het moment dat opdrachtnemer alsnog in staat is deze op de overgekomen wijze na te komen.

 • Opdrachtgever heeft het recht, in geval de situatie als bedoeld in het eerste lid zich voordoet, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk en met onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen.

 

I. Honorarium

 

 • Opdrachtnemer heeft voor de aanvang van de werkzaamheden en tussentijds het recht de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten tot op het moment dat de opdrachtgever een naar redelijkheid en billijkheid bepaald voorschot voor de te verrichten werkzaamheden heeft betaald aan opdrachtnemer, dan wel daarvoor zekerheid heeft gesteld.

 • Het honorarium van opdrachtnemer is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht en wordt berekend met inachtneming van de gebruikelijk tarieven van opdrachtnemer en is verschuldigd naar mate door opdrachtnemer werkzaamheden ten behoeve van opdrachtnemer zijn verricht.

 • Het honorarium van opdrachtnemer, zoals vermeld op de website van opdrachtnemer, wordt inclusief omzetbelasting na volbrenging van de werkzaamheden aan opdrachtgever in rekening gebracht.

 

J. Betaling

 

 • Betaling van het factuurbedrag door opdrachtgever dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, in Euro’s, door bijschrijving van het verschuldigde bedrag op een door opdrachtnemer aan te geven bankrekening, zonder enig recht op korting of verrekening.

 • Indien opdrachtgever niet binnen de hiervoor genoemde termijn heeft betaald is hij van rechtswege in verzuim en is opdrachtgever, zonder dat een nadere sommatie of ingebrekestelling is vereist, een rente verschuldigd van 1% per maand waarbij een gedeelte van de maand geldt als een volle maand. Indien opdrachtgever in verzuim is, worden alle vorderingen van opdrachtnemer te zake van verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten onmiddellijk opeisbaar.

 • Alle kosten, ontstaan ten gevolge van gerechtelijke of buitenrechtelijke incassering van de vordering, zijn voor rekening van de opdrachtgever, ook voor​​ zover de kosten de rechterlijke proceskostenvergoeding overtreffen. De buitenrechtelijke kosten zijn vastgesteld op ten minste 15% van het te vorderen bedrag met een minimum van Euro 150,-.

 • Door opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds eerst ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langs open staan.

 

K. Klachten

 

 • Een klacht met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dient schriftelijk binnen veertien dagen na de verzenddatum van de factuur, de stukken​​ of de informatie waarover opdrachtgever reclameert, dan wel binnen veertien dagen na de ontdekking van het gebrek, mits opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan opdrachtnemer te worden kenbaar gemaakt.

 • Een klacht als in het eerste lid bedoeld, schort de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op.

 • Indien de klacht niet tijdig wordt ingesteld, vervallen alle rechten van opdrachtgever in verband met die klacht.

 

L. Aansprakelijkheid

 

 • Opdrachtnemer is jegens opdrachtgever slechts aansprakelijk voor schade die op enigerlei wijze verband houdt met dan wel veroorzaakt is door niet, niet tijdige of niet behoorlijke uitvoering van de opdracht, voor zover dit mogelijk was met de door de opdrachtgever ter beschikking gestelde informatie.

 • De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer jegens opdrachtgever is beperkt tot een maximum van vijfmaal het bedrag van het honorarium (exclusief omzetbelasting) dat door de opdrachtnemer aan opdrachtgever in rekening is gebracht voor het verrichten van de werkzaamheden waarin de oorzaak van de schade is gelegen.

 • Hoe dan ook is opdrachtnemer nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van opdrachtgever, die op enigerlei wijze verband houdt met dan wel is veroorzaakt door een fout in de uitvoering van de werkzaamheden door de opdrachtnemer.

 • Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor bij opdrachtgever of derden ontstane schade die het gevolgd is van de verstrekking van onjuiste of onvolledige gegevens of informatie door opdrachtgever aan opdrachtnemer, of anderszins het gevolg is van een handelen of nalaten van opdrachtgever.

 • Opdrachtgever heeft ten alle tijden het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van opdrachtgever ongedaan te maken, waarbij opdrachtgever hem alle mogelijke​​ medewerking dient te verlenen.

 • Opdrachtgever is niet aansprakelijk voor beschadiging of tenietgaan van bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens de opdrachtgever, opdrachtnemer of derden.

 

M. Opzegging

 

 • Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen de overeenkomst ten allen tijde met onmiddellijke ingang door opzegging beëindigen. Indien de overeenkomst eindigt voordat de opdracht is voltooid, is het bepaalde onder I, tweede lid van toepassing.

 • Opzegging dient schriftelijk (via e-mail) of mondeling te worden medegedeeld.

 

N. Opschortingsrecht

 

 • Opdrachtnemer is bevoegd om de nakoming van al zijn verplichtingen op te schorten, waaronder de afgifte van bescheiden en het versturen van aangiften, tot op het moment dat alle opeisbare vorderingen op opdrachtgever volledig zijn voldaan.

 • Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade bij opdrachtgever die is veroorzaakt door de door de opschorting vertraagde afhandeling van werkzaaheden.

 

O. Toepasselijk recht en geschillen

 

 • Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.

 • Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn en welke niet tot de​​ competentie van de kantonrechter behoren, worden beslecht door de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van opdrachtnemer.

 • In afwijking van het bepaalde in lid 2 kunnen opdrachtgever en opdrachtnemer kiezen voor een andere wijze van geschillenbeslechting.

1